Home

 
Eurokalkulacka
Konverzny kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Investičné životné poistenie

 

VIEDENSKÝ VALČÍK

Takmer každý z nás si odkladá finančné prostriedky, ktoré neminie. Sporenie však nemusí byť vždy iba o tom, že ich finančná inštitúcia zúročí. Náš nový produkt VIEDENSKÝ VALČÍK Vám okrem možnosti vložiť svoje úspory jednorazovo, prináša veľmi výhodné zhodnotenie a navyše poistenie pre prípad smrti.

 

Obsah a podmienky poistenia

VIEDENSKÝ VALČÍK spája poistenie pre prípad smrti s možnosťou zhodnocovania finančných prostriedkov. To znamená, že časť prostriedkov, ktoré vložíte do poistenia, poisťovňa KOOPERATIVA investuje do Inflačne chráneného podriadeného dlhopisu s nulovým kupónom. * Vaše finančné prostriedky sa prostredníctvom tohto  podkladového aktíva zhodnocujú počas 10-tich rokov.

Poistné plnenie je garantované emitentom SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

Za predpokladu, že emitent dosiahne každý rok zisk, po uplynutí 10-tich rokov poisťovňa KOOPERATIVA vyplatí poistenému 150% zo zaplateného poistného. Čo predstavuje zhodnotenie na úrovni 4,13% p.a.. V prípade ak emitent nedosiahne zisk, za každý rok sa zhodnotenie zníži približne o 0,56% p.a..

V prípade smrti poisteného KOOPERATIVA vyplatí oprávnenej osobe 105% zo zaplateného poistného alebo aktuálnu hodnotu účtu ku dňu vzniku poistnej udalosti. V závislosti od toho, ktorá z týchto hodnôt bude vyššia.

 

Vstupný vek

Poistenie možno uzatvoriť pre poisteného vo veku od 0 do 85 rokov.

Vstupný vek poistníka je minimálne 18 rokov.

 

Poistná doba

Poistenie sa uzatvára na dobu 10 rokov.

 

Výška jednorazového vkladu :

Minimálny jednorazový vklad je 1 000 EUR.

Maximálny jednorazový vklad nie je stanovený.

 

Výhody poistenia:

 

  • extra výhodné zhodnotenie vkladu – vyplatíme až 150%  zo zaplateného poistného,
  • krytie rizika smrti,
  • minimálny jednorazový vklad 1 000,-Eur,
  • poistná doba 10 rokov,
  • vstupný vek až 85 rokov,
  • Váš vklad je chránený pred infláciou,
  • poistné plnenie je garantované emitentom SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, ktorá je súčasťou najväčšej a najúspešnejšej poisťovacej spoločnosti Rakúska Vienna Insurance Group.

 

 

Ilustračný príklad :

   
Dátum začiatku poistenia 28.2.2013
Jednorazové poistné 10 000 €
Hodnota účtu k 2.5.2023 15 048,64 €

ISIN na Viedenský valčík pre 1. tranžu je AT0000A10B32.  

ISIN na Viedenský valčík pre 2. tranžu jeAT0000A11EA4.

ISIN na Viedenský valčík pre 3. tranžu je AT0000A14J63

*Tieto výpočty sú platné za predpokladu úplnej platobnej schopnosti emitenta a za predpokladu, že S-versicherung dosiahne  zisk v každom roku, v opačnom prípade sa zhodnotenie pre klienta bude adekvátne znižovať. Tieto údaje majú len informatívny charakter. 

 

*Inflačne chránený podriadený dlhopis

V prípade ak priemerná miera inflácie podľa inflačného indexu Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding tobacco - HICPxT presiahne vnútornú úrokovú mieru o viac ako jednu tretinu, poistenému bude vyplatené navýšené plnenie, ktoré pokryje rozdiel medzi infláciou a zhodnotením.


Aktuálne ceny jednotiek k 1. dňu v mesiaci

Viedenský valčík - 1. tranža : 1,140100
Viedenský valčík - 2. tranža : 1,119100
Viedenský valčík - 3. tranža : 1,100300