Pre istotu

Bankopoistenie

Spolupráca poisťovne KOOPERATIVA a Slovenskej sporiteľne prináša exkluzívne produkty a služby.

ŽIVOTNÉ A POHREBNÉ POISTENIE

Hospitalizácia

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Plná a trvalá invalidita

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Smrť

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Pre urýchlenie výplaty poistného plnenia je možné pri tomto produkte nahlásiť poistnú udalosť priamo na pobočke Slovenskej sporiteľne, kde poradca formulár spolu s požadovanými dokladmi zašle cez zabezpečenú adresu priamo do KOOPERATIVA poisťovne.

Môžete si ho stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a overený poslať do KOOPERATIVA poisťovne, alebo príďte na pobočku Slovenskej sporiteľne a poradca vám tento formulár predloží.

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Trvalé následky úrazu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

UPOZORNENIE: Trvalé následky úrazu sa nahlasujú po uplynutí jedného roka od vzniku úrazu v prípade, že sa trvalé následky úrazu neprejavia v krátkom období počas liečby úrazu.

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA Poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Pracovná neschopnosť

Riziko Pracovná neschopnosť je v spolupráci s partnerskou poisťovňou. Postup sa líši v závislosti od toho, v akom období ste poistnú zmluvu uzatvárali (resp. kedy ste si brali úver).

Poistenie - úvery uzatvorené do 31. marca 2009

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do poisťovne KOOPERATIVA, ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: 0800 120 000


Poistenie - úvery uzatvorené od 1. apríla 2009 - doteraz

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

UPOZORNENIE: Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne, pokiaľ pracovná neschopnosť trvá nepretržite aspoň 60 kalendárnych dní.

Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne na to informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: 02/58 24 00 11

Strata zamestnania

Riziko Strata zamestnania je v spolupráci s partnerskou poisťovňou. Postup sa líši v závislosti od toho, v akom období ste poistnú zmluvu uzatvárali (resp. kedy ste si brali úver).

Poistenie - úvery uzatvorené do 31. marca 2009.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

V prípade poistného plnenia je potrebné každý mesiac zasielať kópiu písomného potvrdenia do KOOPERATIVA Poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, že klient je registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do poisťovne KOOPERATIVA, ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: 0800 120 000


Poistenie - úvery uzatvorené od 1. apríla 2009 - doteraz

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

V prípade poistného plnenia je potrebné každý mesiac zasielať kópiu písomného potvrdenia do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., že klient je registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný.

Všetky tlačivá je po vyplnení potrebné zaslať do BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., ktorá bude vzniknutú udalosť šetriť a následne na to informovať klienta o ďalšom postupe.

Telefonický kontakt: 02/58 24 00 11

Závažné ochorenia dieťaťa

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Spolu s týmto formulárom je potrebné doručiť aj podklady uvedené pri jednotlivých Závažných ochoreniach. Všetky kópie musia byť opatrené originálom pečiatky a podpisu ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE: V zmysle poistných podmienok sa poistné plnenie neposkytuje v prípade, že Závažné ochorenie dieťaťa nastane v prvých troch mesiacoch od začiatku poistenia, čiže v tzv. čakacej lehote a bolo lekársky potvrdené, prípadne bol vykonaný operačný zákrok.

Poistné plnenie sa taktiež neposkytuje, ak Závažné ochorenie dieťaťa bolo diagnostikované alebo liečené pred Začiatkom poistenia, alebo ak Závažné ochorenie súvisí s vrodenými symptómami.

Rakovina

Prosíme priložiť:

Chronická kardiálna insuficiencia

Prosíme priložiť:

Chronická respiračná insuficiencia

Prosíme priložiť:

Chronická renálna insuficiencia

Prosíme priložiť:

Transplantácia životne dôležitých orgánov

Prosíme priložiť:

Paraplégia, tetraplégia

Prosíme priložiť:

Ochorenie HIV po transfúzii krvi

Prosíme priložiť:

Slepota oboch očí

Prosíme priložiť:

Hluchota oboch uší

Prosíme priložiť:

Po zaslaní všetkých potrebných tlačív začne KOOPERATIVA poisťovňa šetriť poistnú udalosť. Po jej ukončení zašle oprávneným osobám písomné vyrozumenie o závere šetrenia poistnej udalosti, prípadne ich informuje o ďalšom postupe.

Závažné ochorenia poisteného (dospelého)

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Spolu s týmto formulárom je potrebné doručiť aj podklady uvedené pri jednotlivých Závažných ochoreniach. Všetky kópie musia byť opatrené originálom pečiatky a podpisu ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho zariadenia.

Rakovina

Prosíme priložiť:

Infarkt myokardu

Prosíme priložiť:

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP)

Prosíme priložiť:

Pri NCPM musí byť diagnóza potvrdená po uplynutí 3 mesiacov po prekonaní mozgovej príhody odborným lekárom – neurológom, a podložená zodpovedajúcimi zmenami pri vyšetrení CT (počítačová tomografia) alebo NMR (nukleárna magnetická rezonancia)

Zlomenina

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady