Poistenie podnikateľov Profesionál

Vaše podnikanie môže nečakane skončiť aj bez vašej viny.

Chráňte sa pred následkami udalostí, ktoré môžu narušiť plynulý chod vášho podnikania. Podnikajte zodpovedne voči sebe, rodine i partnerom s kvalitnou poistkou Profesionál.

Svoje podnikanie si poistite

Poistenie podnikateľov Profesionál

Poistenie Profesionál sa vzťahuje na poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a nepodnikateľského sektora (občianske a záujmové združenia, spoločenské, rozpočtové a príspevkové organizácie a občania podnikajúci na rodné číslo). Poistenie zahŕňa poistné riziká združený živel, prerušenie prevádzky živlom, odcudzenie, zničenie skla, lom stroja a elektroniky, poistenie prepravy a všeobecnú zodpovednosť.

V prípade výkonu niektorých povolaní vám vzniká zákonná povinnosť poistiť si zodpovednosť pri výkone konkrétneho povolania (napr. advokáti, daňoví poradcovia, veterinári).

Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti

  • pripoistenie regresov zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
  • pripoistenie prevzatých a prenajatých vecí
  • pripoistenie chýb výrobku
  • pripoistenie chybne vykonanej práce

Výhody

  • poistenie Profesionál vám poskytne komplexnú ochranu
  • poistíme vám celý majetok vedený v účtovníctve (hnuteľný, nehnuteľný, zásoby a podobne), ale aj cudzí majetok (napríklad veci prevzaté do opravy)
  • ročné poistné je stanovené podľa podnikateľskej aktivity s ohľadom na vykonávané pracovné činnosti alebo predávané tovary
  • môžete uzavrieť zmluvu so spoluúčasťou, ktorá znižuje výšku ročného poistného
  • poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky 24 hodín denne alebo online
  • aplikácia Kooperativa Help vám pomôže v zložitých situáciách ako požiar, povodeň či krádež