Cestovné poistenie Global

Sme s vami tam, kde to potrebujete

Vyberte si asistenta na vaše zahraničné cesty bez komplikácii. S naším poistením GLOBAL sme vám v prípade potreby kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii s asistenčnými službami. Vy sa môžete pokojne sústrediť na svoju dovolenku či pracovnú cestu.

Zahraničné cestovné poistenie GLOBAL

Cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou každej zahraničnej cesty, či sa chystáte na dovolenku alebo na pracovnú cestu.  

Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) sú hradené náklady na ošetrenie len v členských štátoch Európskej únie, EHP a vo Švajčiarsku, avšak len v štátnych zdravotníckych zariadeniach (súkromných nie). Krytie je len do výšky, ktorú by uhradila zdravotná poisťovňa daného štátu domácim poistencom. EPSP nekryje náklady na prevoz do SR, ani repatriáciu telesných pozostatkov.

Komerčné cestovné poistenie preplatí náklady za liečbu v plnej sume v štátnom aj v súkromnom zdravotníckom zariadení.

Poistenia GLOBAL kryjú

 • liečebné náklady v prípade úrazu alebo choroby v zahraničí
 • liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického útoku
 • trvalé následky úrazu
 • smrť následkom úrazu
 • zodpovednosť za škodu na zdraví
 • zodpovednosť za poškodenie, zničenie, krádež, lúpež batožiny
 • náhradu cestovných dokladov (v rámci batožiny)
 • poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou

S poisteniami GLOBAL vám pomôžeme pri

 • návšteve chorého
 • predĺžení pobytu po nemocničnom pobyte
 • úhrade telefónnych výdavkov
 • preprave dieťaťa domov
 • preprave telesných pozostatkov
 • predčasnom návrat v prípade úmrtia alebo ochorenia príbuzného
 • návrate domov

Výhody

 • s poistením GLOBAL vás v zahraničí ošetria aj bez finančnej hotovosti
 • poistenie je možné dojednať pre skupinu osôb, napr. pre rodinu alebo skupinu spolucestujúcich 
 • pre deti a študentov do 26 rokov poskytujeme zľavu

Asistenčná služba

 • v prípade poistnej udalosti v zahraničí máte k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni medzinárodnú asistenčnú službu GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. na telefónnom čísle +421 268 20 20 60, ktorá je vám k dispozícii predovšetkým v prípadoch:
 • poradí ako postupovať v prípade úrazu alebo choroby
 • nasmeruje poisteného do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • zorganizuje odvoz do vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľdo na aktuálny zdravotný stav poisteného
 • garantuje zahraničnému zdravotníckemu zariadeniu úhradu nákladov za ošetrenie a hospitalizáciu
 • garantuje úroveň ošetrenia zodpovedajúce zdravotnému stavu klienta a podmienkam danej krajiny