Poistné udalosti - Život a úraz

Písomne na určenom tlačive na adresu:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
 

Každé tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a overené úradne na matrike u notára alebo zamestnancom spoločnosti KOOPERATIVA, a.s. Vienna Insurance Group alebo finančným agentom v sektore poistenia.

Náklady spojené s vypísaním tlačív pre poisťovňu znáša poistený, resp. oprávnená osoba na poistné plnenie.

Nárok na plnenie

 • ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je dlhší ako 2 týždne
 • ak je poistené riziko dennej dávky v prípade PN dlhšej ako 6 dní

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • časť tlačiva „Správa ošetrujúceho lekára“ môže vyplniť i Váš ošetrujúci lekár 
 • lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • za úraz, ktorý zanechal trvalé následky (poznamenávame, že nárok na plnenie za trvalé následky úrazu vzniká po ustálení ich rozsahu, čo podľa medicínskych poznatkov býva spravidla rok po úraze. V prípade, že sa neustáli ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty).

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Ak ste si už uplatňovali úraz – čas nevyhnutného liečenia úrazu a lekár uviedol zanechanie trvalého následku úrazu, podľa charakteru trvalých následkov: 

 • budete vyzvaný na lekársku prehliadku alebo
 • ste boli informovaný a vyzvaný o doloženie tlačiva vyplneného lekárom po roku od úrazu, ktoré vám bolo zaslané

Ak ste si už uplatňovali úraz – čas nevyhnutného liečenia úrazu a lekár nepredpokladal, že vám úraz trvalý následok zanechá:

 • poistnú udalosť nahláste písomne na tlačive Oznámenie o trvalých následkoch úrazu
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • priložte aktuálnu lekársku správu z ošetrenia úrazu a lekársku správu o druhu a rozsahu zanechaných trvalých následkov 

Ak ste si úraz (čas nevyhnutného liečenia úrazu) doteraz neuplatňovali alebo máte dojednané iba riziko trvalých následkov úrazu:

 • nárok vzniká najskôr rok od vzniku úrazu
 • škodu nahláste písomne na tlačive Oznámenie o trvalých následkoch úrazu
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • predložte tlačivo svojmu ošetrujúcemu lekárovi na vyplnenie požadovaných údajov
 • doložte všetky lekárske správy z liečenia úrazu (fotokópie)
 • lekársku správu s popisom rozsahu trvalých následkov (fotokópia)
 • alebo predložte ošetrujúcim lekárom vyplnenú tú prílohu tlačiva, ktorá sa týka zanechaných trvalých následkov
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • za invalidný dôchodok priznaný poistenej osobe Sociálnou poisťovňou po uplynutí ochrannej lehoty 2 roky od začiatku poistenia (ak je príčinou invalidity choroba) a po uplynutí všeobecnej ochrannej lehoty (ak je príčinou invalidity úraz)
 • za podmienky, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%
 • podľa druhu dojednaného rizika vzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného alebo na výplatu poistnej sumy za invaliditu za splnenia podmienok uvedených vyššie

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku
 • oznámenie vyplní poistený
 • Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku z ústredia Sociálnej poisťovne
 • súčasne je potrebné predložiť aj dokument „Lekárska správa - zápisnica“ z rokovania posudkovej komisie

Nárok na plnenie

 • vzniká za nevyhnutný liečebný pobyt v nemocnici po uplynutí ochranných lehôt (uvedené v Osobitných poistných podmienkach)

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • pri úmrtí poistenej osoby

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o úmrtí poisteného, pričom podpis oprávnenej osoby / osôb musí byť overený v zmysle požiadavky uvedenej na tlačive
 • oznámenie vyplní oprávnená osoba / osoby určené v poistnej zmluve na výplatu poistného plnenia pri úmrtí poisteného
 • ak v poistnej v zmluve oprávnená osoba nebola určená, oznámenie vyplní osoba podľa § 817 Obč. zákonníka (manžel/manželka poisteného, a ak ho niet, deti poisteného, ak ich niet rodičia poisteného, a ak ich niet ďalšie osoby § 817 Obč. zákonníka)
 • za maloletú oprávnenú osobu vyplňuje tlačivo jej zákonný zástupca
 • list o prehliadke mŕtveho (fotokópia)
 • úmrtný list (fotokópia)
 • správa z polície v prípade, že úmrtie prešetrovala polícia (fotokópia)

Nepovinné doklady, ktoré pomôžu urýchliť výplatu poistného plnenia:

 • prepúšťacia správa z nemocnice, v prípade, že klient zomrel v nemocnici
 • úradne overený preklad správ, v prípade, že klient zomrel v zahraničí
 • doklad o dedičoch ak klient neurčil na zmluve oprávnenú osobu

Nárok na plnenie

 • pri úmrtí poistenej osoby

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o poistnej udalosti – pohrebné náklady produkt Skoré uzdravenie, pričom podpis má byť úradne overený
 • oznámenie vyplní oprávnená osoba/osoby určené v poistnej zmluve na výplatu poistného plnenia pri úmrtí poisteného 
 • ak v poistnej v zmluve oprávnená osoba nebola určená, oznámenie vyplní osoba podľa § 817 Obč. zákonníka(manžel/manželka poisteného, a ak ho niet, deti poisteného, ak ich niet rodičia poisteného, a ak ich niet ďalšie osoby § 817 Obč. zákonníka)
 • za maloletú oprávnenú osobu vyplňuje tlačivo jej zákonný zástupca
 • úmrtný list (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • pri narodení dieťaťa v produkte Ľahká budúcnosť, resp. Šťastná rodina

Ako nahlásiť poistnú udalosť a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • pri narodení dieťaťa v produkte Skoré uzdravenie

Ako nahlásiť poistnú udalosť a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • za sobáš poisteného dieťaťa
 • po dovŕšení 18. roku, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu poistenému dieťaťu

Ako nahlásiť poistnú udalosť a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • poistnou udalosťou je chirurgický zákrok z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorý vznikol po prvýkrát po dátume začiatku pripoistenia a po uplynutí ochranných lehôt

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia chirurgického zákroku
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania ochorenia, v dôsledku ktorého bol zákrok vykonaný
 • operačný nález z vykonaného chirurgického zákroku, prípadne prepúšťacia správa z hospitalizácie, histologický nález (fotokópia)
 • správa z vyšetrovania v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • poistnou udalosťou je operačný zákrok z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorý vznikol po prvýkrát po dátume začiatku poistenia a po uplynutí ochranných lehôt

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • poistnou udalosťou je ochorenie – vážna choroba definovaná v poistných podmienkach

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia
 • lekárska správa z prvého vyšetrenia a diagnostikovania ochorenia (fotokópia)
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, resp. hospitalizácií v dôsledku vážnej choroby (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • ak nastane jedna z nižšie popisovaných situácií:
 • poistnou udalosťou je vznik jednej zo zoznamu chorôb uvedených v poistnej zmluve
 • alebo strata vodičského oprávnenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia Vodič plus pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplnená ošetrujúcim lekárom, musí obsahovať dátum diagnostikovania vážneho ochorenia alebo dôvod odobratia vodičského oprávnenia
 • lekárska správa z prvého vyšetrenia, ktorým bola choroba diagnostikovaná alebo lekárska správa, ktorá potvrdzuje dôvod odobratia vodičského oprávnenia
 • doklad vystavený lekárom z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia
 • doklad vystavený príslušným orgánom polície z dôvodu odobratia vodičského oprávnenia

Nárok na plnenie

 • počas trvania nepretržitej práceneschopnosti po uplynutí čakacej lehoty

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti – denná dávka pre prípad dočasnej práceneschopnosti
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Potvrdenie ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár, uvedie všetky diagnózy, pre ktoré ste sa počas práceneschopnosti liečili 
 • časť tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa" vyplní zamestnávateľ, prípadne Vy ako osoba SZČO, DNPO
 • v prípade, že ste SZČO, DNPO predložte doklad o poberaní nemocenských dávok počas obdobia práceneschopnosti zo Sociálnej poisťovne
 • doklad „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ (fotokópia)
 • lekárske správy z celého priebehu liečby počas práceneschopnosti (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • vzniká v prípade, ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 2 mesiace

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Potvrdenie ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • časť tlačiva "Potvrdenie zamestnávateľa" vyplní zamestnávateľ
 • časť tlačiva " Údaje o úvere a pôžičke" vyplnení poskytovateľ úveru o výške a periodicite splátok
 • prípade dlhodobej práceneschopnosti a poskytnutia "zálohových platieb" (preddavku), potrebné doklady je nutné predkladať mesačne vždy k výročnému dňu vzniku nároku

Nárok na plnenie

 • oslobodenie od platenia poistného v dôchodkovom poistení, ak pracovná neschopnosť trvala dlhšie ako 3 týždne
 • plnenie je vo forme vrátenia zaplateného poistného
 • nárok na poistné plnenie vzniká poistníkovi

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • nárok na premostenie príjmu v prípade straty zamestnania v dôchodkovom poistení

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

Nárok na plnenie

 • nárok na výplatu plnenia pri predpísaní zdravotníckej pomôcky – okuliare, načúvací prístroj a ortopedické topánky

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený
 • časť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • lekársky predpis vystavený odborným lekárom - recept (fotokópia)
 • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum zmeny zdravotného stavu (fotokópia)
 • pokladničný doklad preukazujúci vyzdvihnutie si predpísanej zdravotníckej pomôcky v špecializovanej zdravotníckej predajni (fotokópia)

Nárok na plnenie

 • nárok na výplatu poistného plnenia vzniká pri diagnostikovaní onkologického ochorenia

Ako nahlásiť škodu a potrebné doklady

 • písomne na tlačive Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z Poistenia pre prípad onkologickej choroby
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistenýačasť tlačiva "Správa ošetrujúceho lekára" vyplní ošetrujúci lekár
 • lekárska správa od odborného lekára potvrdzujúca dátum prvotných príznakov ochorenia (fotokópia)
 • lekárska správa z vyšetrení preukazujúce rozvoj ochorenia (fotokópia)
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, príp. hospitalizácií, lekárskych správ z iných vyšetrení (fotokópia)
 • histologické vyšetrenie (fotokópia)

Naše služby pre vás

Nahlásiť škodu

Telefonicky 0850 111 577
Poštou Štefanovičova 4
816 23 Bratislava