Cestovné poistenie COVID-19

Kedy Cestovné poistenie od KOOPERATIVA kryje korona vírus

Ochorenie COVID-19, takzvaný korona vírus, je aktuálne všadeprítomný. Pre všetkých, ktorí sú v zahraničí sú viac ako inokedy dôležité informácie súvisiace s cestovným poistením.

Ak poistený počas poistenej cesty/pobytu navštívi krajinu resp. územie štátu/lokality, v ktorých bola do dňa začiatku poistenej cesty oficiálne vyhlásená epidémia alebo pandémia (napr. COVID-19, SARS, MERS a pod.) a štátne orgány SR alebo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či iná významná medzinárodná inštitúcia neodporúča cestovať resp. odporúča zvážiť cestu/pobyt, má poisťovňa právo uplatnené nároky za liečebné náklady vzniknuté poistenému v súvislosti alebo spojené s touto epidémiou alebo pandémiou, zamietnuť. 

Poistné krytie liečebných nákladov spojených s COVID-19:

V prípade, že ak do dňa začiatku poistenej cesty bude oficiálne vyhlásená epidémia alebo pandémia:

  • v krajinách označených najmä Ministerstvom zahraničných vecí SR alebo Úradom verejného zdravotníctva SR ako „nedoporučované/nebezpečné“ v prípade škodovej udalosti týkajúcej sa liečebných nákladov spojených s COVID- 19 poisťovňa neplní,
  • v krajinách označených najmä Ministerstvom zahraničných vecí SR alebo Úradom verejného zdravotníctva SR ako „bezpečné“ v prípade škodovej udalosti týkajúcej sa liečebných nákladov spojených s COVID-19 poisťovňa plní.

Zároveň upozorňujeme na obdobné ustanovenie resp. obmedzenie, ktoré sa týka liečebných nákladov vzniknutých na základe teroristického útoku, ktoré vznikli v krajinách označených Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečné (rizikové) z dôvodu terorizmu.

Klientom odporúčame sledovať stránky Svetovej zdravotníckej organizácie www.who.int a Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk .

Asistenčné služby sú oporou

V prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí má poistený k dispozícii Asistenčnú službu, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni na tel. čísle +421 268 20 20 60. Klientom poradí ako postupovať v prípade choroby, čo má v danej situácii robiť a na čo má nárok. Ak je to potrebné, nasmeruje poisteného do najbližšieho vhodného zdravotného zariadenia, prípadne zorganizuje odvoz do zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na aktuálny zdravotný stav poisteného.