Archív - OPATRENIA súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)

Naspäť na AKTUÁLNE INFORMÁCIE

ARCHÍV internej komunikácie:

Aktualizácia 18.12.2020
Aktualizácia novoprijatých opatrení - Prijaté opatrenia v SR a Uznesenie vlády.

Aktualizácia 11.12.2020 
Prijaté opatrenia v SR v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Aktualizácia 6.11.2020 - doplnenie

Aktuálna informácia k druhému kolu plošného testovania zverejnenú dnes na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky:

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA - 06.11.2020. 

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Úrad vlády SR

Aktualizácia 6.11.2020

Počas nasledujúceho víkendu 07. 11. a 08. 11. 2020 bude prebiehať druhé kolo plošného testovania na zistenie ochorenia COVID-19 vo vybraných okresoch. Venujte, prosím, pozornosť tomuto dôležitému usmerneniu. 

Každý zamestnanec sa riadi uznesením vlády Slovenskej republiky č. 704 zo 4. novembra 2020, ktorým vláda Slovenskej republiky obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. 

Obmedzenia sú rozdielne podľa územných obvodov okresov, ktoré sú v uznesení vlády SR konkrétne vymenované. Rovnako uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 704 stanovuje pre jednotlivé okresy rôzne výnimky. Celé znenie uznesenia nájdete v prílohe.

Žiadame vás, aby ste sa so znením uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 704 dôsledne oboznámili a riadili sa ním stanovenými povinnosťami. Zamestnancom, na ktorých sa druhé kolo plošného testovania vzťahuje, (t.j. zdržujú sa v územných obvodoch okresov, v ktorých sa uskutoční druhé kolo celoplošného testovania alebo potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne 09. - 14. novembra 2020) a nespĺňajú žiadnu zo stanovených výnimiek, odporúčame, aby sa v záujme ochrany vlastného zdravia aj zdravia ich okolia testovania zúčastnili. Zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili prvého kola plošného testovania alebo PCR testu a nespĺňajú žiadnu zo stanovených výnimiek, osobitne upozorňujeme na predĺženie zákazu vychádzania do 14. novembra 2020.

Ak sa na Vás vzťahuje druhé kolo plošného testovania, dodržte nasledovné postupy:

1. Bol som sa testovať a mám pozitívny výsledok alebo sa mi vyskytne pozitívny výsledok v spoločnej domácnosti: 

 • Bezodkladne oznámite túto skutočnosť svojmu nadriadenému telefonicky alebo emailom. 
 • Bezodkladne kontaktujete Vášho ošetrujúceho lekára. 

Následne emailom na adresu dochadzka@koop.sk a v kópii Vášmu nadriadenému oznámite, že ste boli pozitívne testovaný alebo vo Vašej spoločnej domácnosti sa vyskytol pozitívny výsledok spolu s informáciou, od akého dátumu Vám lekár vystavil karanténnu PN

2. Druhého kola plošného testovania som sa nezúčastnil a nespĺňam žiadnu z výnimiek

 • Bezodkladne oznámite túto skutočnosť telefonicky alebo emailom svojmu nadriadenému a zároveň mailom na adresu dochadzka@koop.sk a zostávate doma, pretože sa na Vás vzťahuje zákaz vychádzania. Ďalej postupujete podľa uznesenia vlády č. 704. 
 • Svoju neprítomnosť v práci máte možnosť nahradiť čerpaním dovolenky. V prípade, že nebudete čerpať dovolenku alebo už nemáte dostatok dní na pokrytie celého obdobia, budú tieto dni neprítomnosti ospravedlnené, ale budú zaevidované ako tzv. „neplatené voľno“. 
 • Upozorňujeme, že „neplatené voľno“ má za následok, že zamestnávateľ zamestnanca v zmysle zákona odhlási na dané obdobie zo zdravotnej aj sociálnej poisťovne a za toto obdobie si zamestnanec musí sám uhradiť poistné do zdravotnej poisťovne ako samoplatca a má tiež možnosť sa na toto obdobie dobrovoľne poistiť a uhradiť si poistné v Sociálnej poisťovni. Zároveň zamestnancovi za obdobie neplateného voľna nepatrí mzda ani náhrada mzdy. 
 • Pri neabsolvovaní testovania zamestnanec nemá nárok ani na nemocenské, tzv. PNku. 
 • Na základe stanovísk štátnych orgánov upozorňujeme zamestnancov, ktorí sa rozhodnú neabsolvovať testovanie hoci sa na nich druhé kolo plošného testovania vzťahuje, že im zamestnávateľ nie je povinný a ani im neumožní prácu z domu.

Aktualizácia 30.10.2020

Testovanie zamestnancov - prítomnosť na pracovisku od 02.11.2020: v priebehu nasledujúceho víkendu 31. 10. a 01. 11. 2020 bude prebiehať celoslovenské testovanie na zistenie ochorenia COVID 19. Prosím Vás venujte pozornosť tomuto dôležitému usmerneniu. 

Odporúčame vám, aby ste sa v záujme ochrany vlastného zdravia aj zdravia Vášho okolia testovania zúčastnili. Tí zamestnanci, ktorí majú možnosť absolvovať testovanie organizované spoločnosťou KOOPERATIVA sa môžu spoľahnúť, že testovanie má nielen vyššiu kvalitu, ale spĺňa všetky podmienky a náležitosti štátneho testovania a jeho výsledky budú postúpené úradu verejného zdravotníctva. 

Každý zamestnanec, ktorý v pondelok príde do práce, musí mať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID 19. Môže mať pritom certifikát z celoplošného testovania na Slovensku s negatívnym výsledkom, negatívny výsledok RT-PCR testu organizovaného spoločnosťou KOOPERATIVA, alebo negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý si zabezpečil vo vlastnej réžii v termíne 29.10.-1.11.2020. Odporúčame vám, aby ste certifikát alebo inú formu potvrdenia negatívneho výsledku mali vždy so sebou. 

Zamestnanec s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID 19, zamestnanec, ktorý žije v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou alebo zamestnanec, ktorý testovanie neabsolvoval nesmie v pondelok prísť do práce

Postup je nasledovný: 

1. Zamestnanec, ktorý má pozitívny výsledok alebo sa mu vyskytne pozitívny výsledok v spoločnej domácnosti: 

Bezodkladne oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému telefonicky alebo emailom a zároveň aj emailom na adresu dochadzka@koop.sk 

Zamestnanec je povinný podľa inštrukcií úradu verejného zdravotníctva kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý vystaví elektronicky tzv. pandemickú PN. Zamestnanec zostáva doma v povinnej 10 dňovej karanténe. Rovnako zamestnanec postupuje v prípade povinnej karantény osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. 

2. Zamestnanec, ktorý sa testovania nezúčastnil: 

Bezodkladne oznámi túto skutočnosť telefonicky alebo emailom svojmu nadriadenému a zároveň mailom na adresu dochadzka@koop.sk a zostáva doma, pretože sa naňho vzťahuje zákaz vychádzania. Ďalej postupuje podľa uznesenia vlády 693 z 28.10.2020. 

Svoju neprítomnosť v práci má možnosť nahradiť čerpaním dovolenky. V prípade, že zamestnanec nebude čerpať dovolenku alebo už nemá dostatok dní na pokrytie celého obdobia, budú tieto dni neprítomnosti ospravedlnené, ale budú zaevidované ako tzv. „neplatené voľno“. 

Upozorňujeme, že „neplatené voľno“ má za následok, že zamestnávateľ zamestnanca v zmysle zákona odhlási na dané obdobie zo zdravotnej aj sociálnej poisťovne a za toto obdobie si zamestnanec musí sám uhradiť poistné do zdravotnej poisťovne ako samoplatca a má tiež možnosť sa na toto obdobie dobrovoľne poistiť a uhradiť si poistné v Sociálnej poisťovni. Zároveň zamestnancovi za obdobie neplateného voľna nepatrí mzda ani náhrada mzdy. 

Pri neabsolvovaní testovania zamestnanec nemá nárok ani na nemocenské, tzv. PNku. 

Na základe stanovísk štátnych orgánov upozorňujeme zamestnancov, ktorí sa rozhodnú neabsolvovať žiadne testovanie, že im zamestnávateľ nie je povinný a ani im neumožní prácu z domu.

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, 

veríme, že každý jeden z vás je zodpovedný nielen voči sebe, ale najmä voči svojmu okoliu a v prípade zistenia pozitívneho výsledku alebo neabsolvovania testu, bude postupovať podľa vyššie uvedených pokynov, resp. podľa pokynov štátnych orgánov. 

Prajeme Vám aj Vašim blízkym pevné zdravie. 

Aktualizácia 30.10.2020

aktuálne informácie k zákazu vychádzania: Na základe uznesenia vlády SR z 28.10.2020 sa obmedzuje na území SR sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 02.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa.

Výnimky pre otestovaných s negatívnymi výsledkami platia pre:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.10.2020 do 30.10.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28.10.2020 do 30.10.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia;

Výnimky pre ľudí bez PCR testu či bez certifikátu z plošného testovania (t.j. ľudia bez testu) platia pre:

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť, 
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť, 
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť, 
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť, 
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť, 
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť, 
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť, 
 • cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy, 
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na a nemusí mať test:

 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1.8.2020 do 15.10.2020, 
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 
 • osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast;

Aktualizácia 23.10.2020

Na základe včerajšieho (22.10.2020) zasadnutia Ústredného krízového štábu zverejňujeme dôležité informácie, týkajúce sa novoprijatých opatrení na Slovensku

1. Školy (platnosť: od 26.10.2020 (pondelok) do 27.11.2020) 

 • uzatvárajú sa všetky školy a prechádza sa na dištančnú výučbu, s cieľom limitovať interakcie a prenos ochorenia medzi rodinami. Výnimky: detské jasle, materské školy, 1. stupeň základných škôl.

2. Obmedzenie v hromadnej doprave (platnosť: od 26.10.2020 (pondelok) do nedele 15.11.2020)

 • obmedzenie hromadnej dopravy s cieľom zníženia mobility – odporúčanie pre VÚC zrušiť bezplatnú regionálnu prepravu s výnimkou ŤŽP.

3. Zákaz vychádzania (uznesenie vlády: file:///C:/Users/kadlecikova/Downloads/678_2020.pdf)

a) Zákaz vychádzania pre regióny Orava (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a Bardejov (od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020), pričom platia nasledujúce výnimky:

* Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

 • v čase od 01.00 do 05.00 hod. 
 • cesta na testovanie 
 • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby 
 • dojazd do bydliska do 25.10.2020

* Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska s negatívnym výsledkom testu (PCR test, alebo antigénový test – nie starší ako z 23.10.)

 • cesta do zamestnania 
 • doprovod dieťaťa do školy 
 • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na  poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt 
 • pobyt v prírode (v okrese bydliska)

b) Zákaz vychádzania – celá SR, pričom platia nasledujúce výnimky

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

 • v čase od 01.00 do 05.00 hod., 
 • cesta na testovanie, 
 • cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy,
 • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
 • pobyt v prírode (v okrese bydliska), 
 • dojazd do bydliska do 25.10.2020.

4. Obmedzenie na hraniciach:

 • pokračovanie námatkových kontrol na hraniciach s ČR,
 • prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami v priebehu budúceho týždňa.

Zdroj uvedených informácii: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/k-_opatrenia_201022_0v1.pdf 

Naďalej odporúčame všetkým zamestnancom sledovať internetové stránky: https://korona.gov.sk/ a https://www.uvzsr.sk/.

Aktualizácia 16.10.2020

Dovoľujeme si vás informovať o najnovších opatreniach Prijaté  opatrenia v SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 a KOOP_Plán spoločnosti v súlade s pandemickým plánom SR_20201015.

Aktualizácia 14.10.2020

Návštevy: od štvrtka 15.10.2020 je vstup do budovy centrály na Štefanovičovej 4 v Bratislave, do pracovísk na Lehockého ulici v Bratislave,  ako aj do sídiel agentúr, povolený len zamestnancom spoločností VIG Slovensko. Uvedené sa netýka klientov, ktorí vstupujú do klientskych priestorov za dodržania aktuálnych hygienických nariadení, a nevyhnutného servisného personálu (upratovanie a pod.).

Aktualizácia 1.10.2020

Rúška: Dovoľujeme si vás informovať o novom opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.9.2020, ktorým s účinnosťou od 01.10.2020 upravuje povinnosť nosenia rúšok. Nosenie rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest je povinné na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. V prípade zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na pracovisku sami, povinnosť nosiť rúško nie je. Celý text opatrenia vrátane ďalších upresnení a výnimiek nájdete na stránke www.uvzsr.sk.

Naďalej vám dôrazne odporúčame prísne dodržiavať základné hygienické pravidlá. Zároveň vás žiadame, aby ste sledovali svoj zdravotný stav a nechodili na pracovisko v prípade, že máte akékoľvek príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy a pod.), informovali svojho priameho nadriadeného a následne kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby. Ďakujeme za vašu spoluprácu a dodržiavanie stanoveného opatrenia.

Opatrenia ohľadne vstupu na územie SR: S účinnosťou od 01.10.2020 bolo vydané nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa povinnej domácej izolácie po návrate zo zahraničia. Voči predchádzajúcej verzii sa zmenil hlavne zoznam menej rizikových krajín (už k 18.9.2020 zo zoznamu vypadla Česká republika, naopak pribudli niektoré iné štáty). 

Aktualizácia 30.9.2020

Prehľad opatrení v SR v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Aktualizácia 8.9.2020

Dezinfekcia priestorov obchodných a administratívnych pracovísk v Bratislave.
Dezinfekčné práce budú realizované certifikovanou spoločnosťou formou postreku a budú prebiehať v piatok 11.9.2020 v obchodných a administratívnych priestoroch od cca 07:30 hod. podľa zaslaného harmonogramu. Nezdržiavajte sa 15 minút po postreku v konkrétnom priestore (chodba, kancelária...). Následne je možné vykonávať obvyklú pracovnú činnosť bez obmedzení, vrátane otvorenia  okien - vetrania miestností. Pracovné priestory ostanú suché a nie je potrebné a ani doporučené utierať plochy po postreku. Použitý dezinfekčný prostriedok je pre ľudí nezávadný a je identický s tými, ktoré sa v súčasnom období používajú napr. aj na dezinfekciu hromadných dopravných prostriedkov.

Aktualizácia 2.9.2020

V súvisloti s aktuálnou situáciou COVID-19 je k dispozícii stručný prehľad základných informácii a opatrení z Pandemického plánu Slovenskej republiky. Na jeho základe prijíma naša spoločnosť s účinnosťou k 1.9.2020 Plán spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Do pozornornosti dávame aj informácie na strane 6-8, kde je uvedené, akému riziku je/bol zamestnanec potenciálne vystavený, ak bol v kontakte s iným na COVID-19 pozitívne diagnostikovaným človekom.

Aktualizácia 31.8.2020

Dovoľujeme si Vás informovať o najnovších opatreniach ohľadne vstupu na územie SR: Opatrenie UVZSR č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 – vstup na územie SR od 01.09.2020 od 7:00 hod.

Všetci zamestnanci sú povinní na pracovisku používať celodenne ochranné rúško, šál, šatku alebo inú alternatívu zakrytia úst a nosa.

Ako manipulovať s rúškom, aby vás chránilo.

Informácia pre zamestnancov_OCR_PN_HO. Informácie súvisiace s neprítomnosťou na pracovisku z dôvodu uzatvorených školských zariadení, povinnej karantény či povinnej izolácie, ktoré pripravil Úsek riadenia rozvoja ľudských zdrojov. Informačný materiál obsahuje postupy ako riešiť voľno z práce v čase korona vírusu. 

Aktualizácia 21.5.2020

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s uvoľňovaním preventívnych opatrení, sa ruší zákaz návštev do budovy centrály na Štefanovičovej 4 v Bratislave, pracovísk POLUS (Vivo) a Račianska (Mondelez), ako aj do sídiel agentúr. Vstup mali doteraz povolení len zamestnanci Vienna Insurance Group.

Aktualizácia 19.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil od stredy 20. mája 2020 k výraznému uvoľňovaniu opatrení: opatrenia od 20. mája 

Aktualizácia 5.5.2020

Dovoľujeme si vás informovať o najnovších opatreniach, ktoré boli vydané Úradom verejného zdravotníctva - plán otvárania prevádzok od 6. mája 2020:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf 

Aktualizácia 23.4.2020

Úprava otváracích hodín od 27.4.2020.
Upravujeme otváracie hodiny všetkých obchodných miest:
Pondelok až Piatok 8:00 - 16:00 hod.
Pondelok až Piatok od 9:00 do 16:00 v obchodných centrách OC VIVO a OC Aupark Bratislava

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21. 4. 2020 sú pre osoby nad 65 rokov vyhradené otváracie hodiny od 9,00 hod. do 11,00 hod.

Aktualizácia 21.4.2020

Dovoľujeme si vás informovať o najnovších opatreniach, ktoré boli vydané Úradom verejného zdravotníctva - plán otvárania prevádzok. Uvoľňovanie opatrení bude závisieť od epidemiologického vývoja a je rozdelené  do 4 fáz. Prvá fáza od 22. apríla 2020 povoľuje otvorenie prevádzok:

 • obchody do 300 m2 
 • služby do 300 m2 
 • prevádzky verejného stravovania cez výdajné okienko
 • vybrané ubytovacie zariadenia pre dlhodobé ubytovanie a ubytovne bez stravy
 • vonkajšie trhoviská
 • predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov
 • vonkajšie športoviská (bezkontaktný šport) bez šatní, WC, obecenstva

V tejto súvislosti očakávame zvýšený pohyb na pobočkách a zvýšený počet hlásení likvidácie.

Aktualizácia 7.4.2020

Informácia k obmedzenému pohybu:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom obmedzenia pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov s účinnosťou od 8.04.2020 00:00 a nejednoznačných informácií z médií odporúčame zamestnancom nasledovné:
Ak v dňoch 08.04. a/alebo 09.04.2020 budete vykonávať prácu na pracovisku, zoberte si so sebou platnú pracovnú zmluvu resp. jej dodatok s uvedeným miestom výkonu práce. 

Zatvorené obchodné miesta:

V súvislosti s obmedzením pohybu počas Veľkonočných sviatkov, ktoré vydala vláda SR, budú naše obchodné miesta v dňoch 8. - 9. apríla 2020 zatvorené. Naše obchodné miesta opäť otvoríme v utorok 14. apríla 2020.

Aktualizácia 6.4.2020

Dezinfekcia priestorov obchodných a administratívnych pracovísk v Bratislave.
Dezinfekčné práce budú realizované certifikovanou spoločnosťou formou postreku a budú prebiehať vo štvrtok 9.4.2020 v obchodných a administratívnych priestoroch od cca 09:30 hod. Práce budú vykonané v novej a starej budove a budú postupovať od najvyšších poschodí smerom nadol.  Nezdržiavajte sa 15 minút po postreku v konkrétnom priestore (chodba, kancelária...). Následne je možné vykonávať obvyklú pracovnú činnosť bez obmedzení, vrátane otvorenia  okien - vetrania miestností. Pracovné priestory ostanú suché a nie je potrebné a ani doporučené utierať plochy po postreku. Použitý dezinfekčný prostriedok je pre ľudí nezávadný a je identický s tými, ktoré sa v súčasnom období používajú napr. aj na dezinfekciu hromadných dopravných prostriedkov. 

Aktualizácia 27.3.2020 

Dovoľujeme si  upozorniť zamestnancov, ktorí sú v dôsledku aktuálnej situácie na OČR (teda uplatňujú si nárok na ošetrovné), že musia Sociálnej poisťovni zaslať čestné vyhlásenie, najmä z dôvodu uvedenia presných dní trvania OČR. Formulár ako aj bližšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne: 

https://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--rodicia-na-ocr-musia-poslat-socialnej-poistovni-cestne-vyhlasenie-/48411s68417c

V záujme presnosti údajov o trvaní OČR Vás žiadame, aby ste sken čestného vyhlásenia zaslali na vedomie aj mzdovému oddeleniu

chnapkova@koop.sk – Agentúra Prešov, Agentúra Košice, Úsek likvidácie PU, Centrá likvidácie
nevlahova@koop.sk – zamestnanci centrály, Agentúra Bratislava
frohlichova@koop.sk – Agentúra Banská Bystrica, Agentúra Žilina, Komunálna poisťovňa
garcarova@koop.sk – Agentúra Nitra, Agentúra Trenčín, Agentúra pre maklérov

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že Sociálna poisťovňa neoznamuje zamestnávateľovi trvanie OČR. Je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi, že je na OČR.

Aktualizácia 19.3.2020

Dezinfekcia priestorov obchodných a administratívnych pracovísk v Bratislave.
Dezinfekčné práce budú realizované certifikovanou spoločnosťou formou postreku a budú prebiehať v pondelok 23. 03. 2020, v administratívnych priestoroch od cca 08:00 hod. a na obchodných miestach po 12:00 hod.,t. j. po ukončení ich prevádzkových hodín. Nezdržiavajte sa 15 minút po postreku v konkrétnom priestore (chodba, kancelária...). Následne je možné vykonávať obvyklú pracovnú činnosť bez obmedzení, vrátane otvorenia  okien - vetrania miestností. Pracovné priestory ostanú suché a nie je potrebné a ani doporučené utierať plochy po postreku. Použitý dezinfekčný prostriedok je pre ľudí nezávadný a je identický s tými, ktoré sa v súčasnom období používajú napr. aj na dezinfekciu hromadných dopravných prostriedkov. Časový harmonogram pre jednotlivé objekty bude koordinovaný a komunikovaný priamo s dotknutými pracoviskami.

Distribúcia rúšok medzi zamestnancami 
V rámci preventívnych opatrení ochrany zdravia pred šírením vírusu COVID-19 zabezpečuje poisťovňa KOOPERATIVA nákup ochranných rúšok pre svojich zamestnancov. Distribúcia na všetky obchodné miesta a pracoviská poisťovne na celom území Slovenska bude prebiehať počas nasledujúcich dní. Všetky detaily budú vopred komunikované elektronicky.

Aktualizácia 16.3.2020

Najnovšie opatrenia v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov a klientov: 

 • Všetci zamestnanci sú povinní používať rúška, jednorazové či doma vyrobené, alebo iné alternatívy zakrytia úst a nosa ako šál či šatka. 
 • Z dôvodu prevencie prosíme všetkých zamestnancov, aby si každý deň pred nástupom do práce sledovali telesnú teplotu a v prípade jej nezvyčajného zvýšenia, ale naďalej aj ak pociťujú akékoľvek príznaky respiračných ochorení, nechodili na pracovisko a liečili sa v domácom prostredí.
 • Klienti na obchodné miestach môžu vstupovať po jednom a musia používať rúška alebo inú alternatívu ochrany úst a nosa.

Na základe záverov zo zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky je od 16.03.2020  zakázaný maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach. Tento zákaz sa nevzťahuje, okrem iného, na predajne potravín, lekárne, ale aj prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb. Tieto prevádzky musia zostať otvorené aj v priestoroch veľkých obchodných domov.

Naďalej trvá povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. 
Navyše všetkým osobám, ktoré sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní. 

Aktualizácia 13.3.2020

Dovoľujeme si vás informovať o najnovších opatreniach v súvislosti s minimalizáciou šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov a klientov:

Na základe záverov zo zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 platí od 13.03.2020 07:00 povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme zamestnancov, aby dôsledne zvážili aj prípadné nákupy alebo výlety do pohraničia s ohľadom na zavedenú povinnú karanténu pre ľudí po návrate zo zahraničia.
Karanténa pre Bratislavu, kde je aktuálne najviac potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, sa zatiaľ neplánuje. Nateraz neplatí žiaden zákaz cestovať Z alebo DO hlavného mesta.

V súvislosti s vyššie uvedeným predstavenstvo spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prijalo nasledovné opatrenia:

 • zamestnancov, ktorí pociťujú príznaky respiračných ochorení ako prechladnutie a chrípka, žiadame, aby nechodili na pracovisko a liečili sa v domácom prostredí
 • vstup do budovy centrály na Štefanovičovej 4 v Bratislave, pracovísk POLUS (Vivo) a Račianska (Mondelez), ako aj do sídiel agentúr majú len zamestnanci spoločností VIG Slovensko. Uvedené sa netýka nevyhnutného servisného personálu (upratovanie a pod.)
 • dočasne sa rušia všetky školenia organizované oddelením Akadémia vzdelávania prípadne inými odbornými úsekmi
 • interné stretnutia sa realizujú do maximálneho počtu účastníkov 5-10 s vyhotovením prezenčnej listiny z každého stretnutia; podľa možnosti je potrebné realizovať stretnutia a porady aj v regiónoch za pomoci telefonických konferencií resp. cez Skype for business
 • skrátenie otváracích hodín na všetkých obchodných miestach v pondelok-piatok 08:00-12:00
 • zákaznícka infolinka od dnešného dňa pracuje v núdzovom režime, klienti svoje požiadavky môžu posielať online cez www.koop.sk

Naďalej vám dôrazne odporúčame prísne dodržiavať základné hygienické pravidlá. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste boli zodpovední k sebe ako aj k vašim kolegom.

O ďalších opatreniach vás budú informovať vaši nadriadení.

Aktualizácia 12. 3. 2020

Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.03.2020:

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk na území SR
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na 14 dní od pondelka 16.03.2020
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov)
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 • obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v súvislosti s aktuálnym vývojom ohľadne ochorenia COVID-19 (koronavírus) si Vás v mene Predstavenstva spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group dovoľujeme informovať o nasledovných preventívnych opatreniach:

 • s okamžitou účinnosťou je nevyhnutné zrušiť zahraničné služobné cesty; ako náhradu, prosím, využite Skype alebo telekonferenčné hovory
 • neodporúčame zamestnancom návštevu hromadných podujatí (zhromaždenia, koncerty, divadlá, športové podujatia a pod.)
 • dôrazne odporúčame zvážiť súkromné cesty do krajín a oblastí so zvýšeným rizikom výskytu ochorenia. Aktuálne sa jedná o Čínu, Južnú Kóreu, Taliansko, Irán, Japonsko

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platí pre všetky osoby pri návrate na Slovensko z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey od 10.03.2020 až do odvolania povinná domáca karanténa po dobu 14 dní, vrátane osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Počas tejto doby je povinnosť:

 • bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť túto skutočnosť a to TELEFONICKY alebo ELEKTRONICKY svojmu zazmluvnenému všeobecnému lekárovi, resp. pediatrovi. Lekár následne pre zamestnanca vystaví potvrdenie o práceneschopnosti, ktoré nemusí byť podpísané zamestnancom
 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)  
 • zdržať sa cestovania, zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
 • zdržať sa akýchkoľkvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie návštevy
 • za porušenie povinnnej domácej karantény hrozí pokuta do výšky 1659 €

Ak ste prišli do kontaktu s osobou po návrate zo zasiahnutých oblastí (Čína, Južná Kórea, Taliansko, Irán, Japonsko):

 • ostaňte doma a ihneď telefonicky informujte svojho priameho nadriadeného
 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní od posledného kontaktu s danou osobou
 • ak sa u Vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu
 • lekár následne stanoví ďalší postup v súlade s Usmerením hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Zamestnanci, ktorí majú pridelený notebook alebo iné prenosné zariadenie, si tieto vezmú každý deň z práce domov.

O KORONAVÍRUSE

Na prelome rokov 2019/2020 bolo zaznamenané ochorenie COVID-19 vyvolané novým coronavírusom SARS-CoV-2. Ako prameň pôvodcu nákazy sa predpokladajú zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia sa nakazili kontaktom so živými zvieratami, ktoré sa predávajú aj na spomenutom trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.
Príznaky sú podobné klasickým akútnym respiračným ochoreniam – teplota nad 38 °C , kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hrdla, hlavy alebo kĺbov. Ochorenie môže prerásť až do zápalu pľúc. COVID-19 je vírusové ochorenie, neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje.

Všeobecné hygienické odporúčania

 • umývajte si ruky mydlom a vodou niekoľkokrát denne, prípadne používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu
 • ruky si umyte okamžite po príchode na pracovisko
 • v súčasnosti sa vyhnite podávaniu rúk
 • pravidelne vetrajte
 • ak máte kašeľ alebo kýchate, prosím, zakryte si ústa a nos hygienickými jednorazovými utierkami, ktoré po použití okamžite vyhoďte
 • vyvarujte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí vykazujú príznaky nádchy, chrípky alebo koronavírusu (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť alebo sťažené dýchanie).

PDF AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO INFEKCIE KORONAVÍRUSOM

Ak potrebujete informácie

Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na Call centre s nepretržitou prevádzkou (24/7). Telefonické linky prístupné pre verejnosť:

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave - 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach - 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Viac informácií, preventívnych opatrení a rád súvisiacich s koronavírusom nájdete aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky TU.