Pre istotu

Bankopoistenie

Spolupráca poisťovne KOOPERATIVA a Slovenskej sporiteľne prináša exkluzívne produkty a služby.

NEŽIVOTNÉ POISTENIE

Poistenie nehnuteľnosti

Forma hlásenia: Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody poškodenie a zničenie skratom, požiar, vodovodné škody, atmosférické zrážky, vandalizmus, sprejerstvo, nepriamy úder blesku, spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia, znehodnotenie stavebného pozemku, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy a iné: Doklady potrebné k riešeniu krádeže alebo lúpeže: Doklady potrebné k riešeniu škody zo zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti: Poškodený doloží: Možnosti doručenia dokladov:

Poistenie domácnosti

Forma hlásenia: Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody požiar, vodovodné škody, vandalizmus, nepriamy úder blesku, búrlivý vietor, únik vody, sklo, stavebný materiál a iné: Doklady potrebné k riešeniu krádeže alebo lúpeže: Doklady potrebné k riešeniu škody zo zodpovednosti príslušníkov domácnosti: Doklady potrebné k riešeniu práčka a skrat elektromotorov: Poškodený doloží: Možnosti doručenia dokladov: Asistenčné služby
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 63 532 236. v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Cestovné poistenie

V prípade poistnej udalosti sa obráťte na asistenčnú službu CORIS, na tel. č. + 421  2 534 16 371.

V prípade poistenia zásahu Horskej záchrannej služby na Slovensku pri nutnosti zásahu Horskej Záchrannej služby, ak sa poistený ocitne v tiesňovej situácii, ktorá ohrozuje jeho život alebo zdravie, je potrebné urýchlene kontaktovať nonstop tiesňovú telefonickú linku
Horskej záchrannej služby 18 300.

V prípade, ak nastane poistná udalosť poistník je povinný nahlásiť poistnú udalosť obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko.

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Liečebné náklady a úrazové poistenie: Neskoré dodanie batožiny: Krádež, poškodenie, strata batožiny: Storno zájazdu/stornopoplatok: Nečerpané služby/predčasný návrat: Oneskorený odlet: Meškanie hromadného dopravného prostriedku: Storno letenky: Storno zájazdu / stornopoplatok: Nepojazdné vozidlo: Zodpovednosť: Forma hlásenia: Možnosti doručenia dokladov:

Poistenie právnej ochrany

Pri vzniku poistnej udalosti sa obráťte výhradne na asistenčnú službu: Odporúčanie pre klienta, aby mal k dispozícii poistnú zmluvu.
Dispečer kontaktuje právneho zástupcu.
Počas pracovných dní PO - PIA od 08:00 do 16:00 hod. ihneď.
Pokiaľ klient požaduje služby mimo vyhradenej pracovnej doby, dispečing vyžiada od klienta telefónne číslo a pripraví  informáciu pre právneho zástupcu a kontaktuje ho v pracovnom čase, a to najbližší pracovný deň. Právny zástupca kontaktuje klienta priamo, a to najneskôr v lehote do 24 hodín od momentu poskytnutia informácie dispečingom a poskytne mu informácie v požadovanom rozsahu.
Poistné plnenie sa poskytuje v závislosti od dojednaného rozsahu služby formou Právneho poradenstva, keď Vám poradí skúsený právnik, ako v danej situácii postupovať, či formou komplexnej právnej ochrany. Pokiaľ to vyžaduje situácia, je Zastupovaním poistenej osoby poverený advokát a právne služby sú na náklady Poistiteľa poskytnuté priamo týmto advokátom. Pre úspešné vyriešenie akejkoľvek poistnej udalosti je dôležitá súčinnosť poistenej osoby s poistiteľom alebo ním poverenou osobou, resp. s právnikom, ktorý poistnú udalosť rieši.


Detské úrazové poistenie (k detskej vkladnej knižke alebo k účtu sporenia pre deti)

Forma hlásenia: V prípade, ak nastane poistná udalosť poistník je povinný nahlásiť poistnú udalosť v lehote do 15 dní od vzniku poistnej udalosti.  

Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Pri trvalých následkoch úrazu, čase nevyhnutného liečenia úrazu a detských zlomeninách: Možnosti doručenia dokladov:

Povinné zmluvné poistenie

Forma hlásenia: Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody – VINNÍK (klient poisťovne KOOPERATIVA) Asistenčné služby
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 63 532 236. v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Doklady potrebné k riešeniu škody – POŠKODENÝ Možnosti doručenia dokladov: Po oprave motorového vozidla:

Havarijné poistenie

Forma hlásenia: Z akej príčiny chcete nahlásiť škodovú udalosť a čo je potrebné doložiť?

Doklady potrebné k riešeniu škody: Po oprave motorového vozidla: Krádež vozidla: Možnosti doručenia dokladov: Asistenčné služby
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
18118, zo zahraničia: +421 18118 alebo +421 2 63 532 236. v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.