Pobočky a servisy

 

Vážení klienti, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR vás upozorňujeme, že pri návšteve je vašou povinnosťou:
  • vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami a to respirátorom FFP2 alebo obdobným prostriedkom,
  • použiť dezinfekciu / jednorazové rukavice,
  • dodržiavať odstup od ostatných osôb min. dva metre,
  • 1 osoba / 15 m2, (resp. 25 m2 podľa vyhlášky), vstúpiť môže povolený počet klientov, presný počet je upresnený na ozname pred vstupom do pobočky (nevzťahuje sa na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
  • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa Vyhlášky 200/2021, je spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie dokladu, preukazujúceho splnenie výnimky zo zákazu vstupu. Do tohto dokladu je spoločnosť KOOPERATIVA oprávnená nahliadnuť. Podrobnejšie informácie sú vyvesené na oznamoch pred pobočkou.

Ďakujeme za pochopenie.