Pre istotu

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre hlásenie škody na majetku a autách

PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným download PDF (1.84 MB)
PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným download PDF (1.83 MB)
Záznam o dopravnej nehode download PDF (1.75 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia download PDF (1.85 MB)
Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle - odcudzenie download PDF (1.10 MB)
Dotazník pri odcudzení motorového vozidla download PDF (4.10 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku download PDF (1.75 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (krádež, lúpež) download PDF (2.17 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (stroje, elektronické zariadenia) download PDF (2.12 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody voči škodcovi – vyplní poškodený download PDF (2.85 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody - majetkové poistenie firmy – vyplní poškodený download PDF (1.13 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu povolania download PDF (1.70 MB)
Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu - vyplní poistený download PDF (2.46 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému - vyplní poškodený download PDF (2.85 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX download PDF (1.67 MB)

 

Tlačivá pre hlásenie škody z cestovného poistenia

Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov a úrazové poistenie download PDF (846 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – poškodenie, strata, krádež download PDF (699 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – neskoré dodanie download PDF (744 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storna zájazdu download PDF (840 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb download PDF (811 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia oneskoreného odletu download PDF (744 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z z poistenia meškanie hromadného prostriedku download PDF (715 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zľavnenej letenky download PDF (714 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nepojazdného vozidla download PDF (715 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu download PDF (1.73 MB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody z poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie download PDF (779 KB)

 

Tlačivá pre životné a úrazové poistenia

 

Oznámenie o nevyhnutnom pobyte v nemocnici download PDF (253 KB)
Oznámenie o úraze download PDF (256 KB)
Oznámenie o trvalých následkoch úrazu download PDF (610 KB)
Oznámenie o úmrti poisteného download PDF (293 KB)
Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku download PDF (326 KB)
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti - denná dávka download PDF (330 KB)
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru download PDF (264 KB)
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného - Dôchodkové poistenie download PDF (258 KB)
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného download PDF (262 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia chirurgického zákroku download PDF (276 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb download PDF (271 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z individuálneho zdravotného poistenia pre prípad operačného zákroku (Skoré uzdravenie) download PDF (327 KB)
Žiadosť o výplatu špeciálneho plnenia pri narodení dieťaťa (Skoré uzdravenie) download PDF (249 KB)
Oznámenie o narodení dieťaťa download PDF (228 KB)
Oznámenie o uzavretí manželstva poisteného dieťaťa download PDF (231 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia pohrebných nákladov (Skoré uzdravenie) download PDF (281 KB)
Oznámenie o strate zamestnania - premostenie príjmu download PDF (231 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo (Vodič plus) download PDF (325 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok download PDF (257 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti pre prípad onkologickej choroby download PDF (338 KB)

Tlačivá pre zmeny a zánik poistnej zmluvy

 

Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve - tlačivo č. 2202 download PDF (104 KB)
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy - tlačivo č. 2201 download PDF (83 KB)
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy z dôvodu zániku rizika - tlačivo č. 2203 download PDF (91 KB)