Profi komplet

Životné poistenie pre prípad straty príjmu

Nielen ochorenie COVID 19, ale aj iné vážne choroby, prípadne úrazy Vás môžu pripraviť o významnú časť Vašich príjmov. V týchto prípadoch poistné plnenie z Vášho dobre nastaveného životného poistenia dokáže vzniknutú stratu pokryť.

Poistenie vašich záväzkov

Profi Komplet je rizikové životné poistenie, ktoré dáva istotu finančného zabezpečenia v nečakaných životných situáciách, ako je napríklad vážna choroba, úmrtie, invalidita, úraz alebo hospitalizácia. Poistné plnenie pomôže naďalej splácať záväzky, nakoľko jeho vyplatenie nie je účelovo viazané. Môže byť použité na financovanie nadštandardu v nemocnici, zaplatenie opatrovateľskej služby alebo bežných výdavkoch v domácnosti.

Pripoistenia #preistotu

Poistné plnenie z pripoistení dokáže pokryť stratu príjmu ako aj zvýšené výdavky v dôsledku

 • úrazu, vážnej choroby, invalidity, práceneschopnosti

Rovnako Vám pomôže splácať bežné záväzky (hypotéka, spotrebné úvery, leasingy...) a financovať obvyklé výdavky spojené s chodom domácnosti.

Poistná doba je najmenej 5 rokov, najviac 40 rokov.

Pripoistenia

 • dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • úmrtie následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • pripoistenie vážnych chorôb
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Výhody

 • zľava z poistného až do 40 % podľa výšky mesačného poistného za pripoistenia
 • zľava pri ročnej platbe poistného
 • poistenie štyroch ďalších osôb na pripoistenia v jednej poistnej zmluve
 • možnosť zmeniť pripoistenie podľa životnej situácie a dopoistiť ďalšie osoby (napríklad novonarodené dieťa)
 • poistná doba až do 85. roku poisteného