Profi komplet

Životné poistenie pomôže riešiť finančné následky vážnych chorôb

Vážne ochorenie, či úraz obvykle prináša neplánované výdavky. Finančné plnenie vyplatené za úraz, vážnu chorobu a invaliditu vám pomôže riešiť finančnú situáciu pri zmene životných okolností.

Poistenie vašich záväzkov

Profi Komplet je rizikové životné poistenie, ktoré dáva istotu finančného zabezpečenia v nečakaných životných situáciách, ako je napríklad vážna choroba, úmrtie, invalidita, úraz alebo hospitalizácia. Poistné plnenie pomôže naďalej splácať záväzky, nakoľko jeho vyplatenie nie je účelovo viazané. Môže byť použité na financovanie nadštandardu v nemocnici, zaplatenie opatrovateľskej služby alebo bežných výdavkoch v domácnosti.

Pripoistenia vám poskytnú počas života istotu bezpečia

 • v prípade úrazu, choroby, invalidity a podobne
 • financovania bežných výdavkov a záväzkov

Poistná doba je najmenej 5 rokov, najviac 40 rokov.

Pripoistenia

 • dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • úmrtie následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • pripoistenie vážnych chorôb
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Výhody

 • zľava z poistného až do 40 % podľa výšky mesačného poistného za pripoistenia
 • zľava pri ročnej platbe poistného
 • poistenie štyroch ďalších osôb na pripoistenia v jednej poistnej zmluve
 • možnosť zmeniť pripoistenie podľa životnej situácie a dopoistiť ďalšie osoby (napríklad novonarodené dieťa)
 • poistná doba až do 85. roku poisteného